Sonda

Z jakich informacji na naszej stronie internetowej, korzystasz najczęściej?
 
Koordynator ośrodka integracji społecznej - świetlicy wiejskiej
Ofeta została dodana przez Małgorzata Kaczmarczyk
Rodzaj pracy Pełen etat
Status oferty Zbieranie podań
Data dodania 22.02.2011
Lokalizacja Konin Żagański
Oferta ważna do 15.03.2011
Informacje o firmie Urząd Miejski w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
Iłowa, 68-120
Strona WWW: http://www.ilowa.pl/
Opis stanowiska

Burmistrz Iłowej ogłasza nabór na stanowisko koordynatora ośrodka integracji społecznej świetlicy wiejskiej działająłcych na terenie gminy Iłowa: Konin Żagański

Wymagania I. NIEZBĘDNE
- średnie lub wyższe wykształcenie,
- przedstawienie koncepcji pracy koordynatora,
- nie karalność za przestępstwo popełnione umyślnie i nieposzlakowana opinia,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. DODATKOWE
- umiejętność organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży – integracja środowiska,
- umiejętność organizowania zajęć dzieciom oraz osobom dorosłym,
- kurs pedagogiczny lub inne szkolenia w zakresie pracy z dziećmi.

III. RODZAJ ZADANIA.
1. Zadania związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym mają być realizowane w formie następujących przedsięwzięć:
- ZORGANIZOWANIE PRACY ŚWIETLICY W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH NA TERENIE WSI:
1. Organizowanie opieki i czasu wolnego dzieciom przychodzącym do świetlicy,
2. Współpraca z GKRPA w Iłowej,
3. Utrzymanie w czystości i dbanie o wyposażenie pomieszczenia świetlicy,
4. Współpraca z innymi organizacjami pożytku publicznego, oraz innymi
organizacjami,
5. Współpraca z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
1. Zadania winny być zrealizowane od 1 kwietnia do 31 grudnia 2011 r.
2. Szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną na umowach (koordynatora świetlicy)
3. Zadania realizowane będą na umowę - zlecenie)

Jak się ubiegać V. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko KOORDYNATORA ŚWIETLICY, zobowiązani są złożyć następujące dokumenty :
- podanie o przyjęcie na w/w stanowisko,
- życiorys z opisem pracy zawodowej,
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej, lub ich kserokopie.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
``Koordynator świetlicy wiejskiej w gminie Iłowa – OFERTA``. Oferty muszą być podpisane przez kandydata.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu) w terminie do dnia 15 marca 2011 r., do godz. 15.00.


Powrót do poprzedniej strony