Sonda

Z jakich informacji na naszej stronie internetowej, korzystasz najczęściej?
 
Specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta
Ofeta została dodana przez Małgorzata Kaczmarczyk
Rodzaj pracy Inna część etatu
Status oferty Zbieranie podań
Data dodania 17.12.2010
Lokalizacja Żary
Oferta ważna do 31.12.2010
Informacje o firmie Powiatowy Urząd Pracy
Mieszka I 15
Żary, 68-200
Strona WWW: http://pup.zary.sisco.info/
Opis stanowiska

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH
Ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta
W CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
PUP w Żarach ul Mieszka I 15
Ilość stanowisk: 1
Wymiar etatu: Pełny 1/1 etatu.
Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach

Wymagania 1. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
* Posiadanie obywatelstwa polskiego,
* Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
* Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
* Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
* Nieposzlakowana opinia,
1.1 Wymagania (obligatoryjne) niezbędne:
a) Posiada wykształcenie: wyższe ekonomiczne – preferowane magisterskie,
b) Staż w publicznych służbach zatrudnienia – przynajmniej 6 miesięcy,
c) Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
d) Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych i KPA,
e) Umiejętność obsługi komputera
1.2 Wymagania dodatkowe:
a) Kreatywność, dyspozycyjność
b) Sumienność, rzetelność, dokładność,
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez PUP oraz promowaniu tych usług,
2. Diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeby
szkoleniowe osób uprawnionych do szkolenia,
3. Sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń,
4. Zlecanie przeprowadzenia szkoleń instytucjom szkoleniowym,
5. Kierowanie na szkolenia indywidualne, wskazane przez osobę uprawnioną oraz szkolenia grupowe
zgodnie z planem szkoleń,
6. Monitorowanie przebiegu szkoleń oraz prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń,
7. Finansowanie kosztów egzaminu, uzyskania licencji lub studiów podyplomowych,
8. Udzieleniu pożyczki szkoleniowej,
9. Inicjowanie i organizowanie przygotowania zawodowego osób dorosłych
Jak się ubiegać 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) Ŝyciorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów /,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (oraz dotychczasowy przebieg
zatrudnienia),
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
f) Referencje, opinie z poprzednich miejsc pracy (w przypadku braku nie skutkuje odrzuceniem oferty),
g) Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
h) Oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
i) Oświadczenie, iż kserokopie załączonych dokumentów do oferty są zgodne z oryginałem
j) inne dokumenty świadczące o predyspozycjach i umiejętnościach przydatnych na w/w stanowisku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie PUP w Żarach,
lub pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary) z dopiskiem: Dotyczy naboru
na stanowisko Specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej w terminie do dnia 31.12.2010 r.
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internatowej Biuletynu Informacji Publicznej
/pup.zary.sisco.info/ oraz na tablicy informacyjnej PUP w Żarach (pierwsze piętro).

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
2) CV opatrzone klauzulą „WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458.)” – klauzula
podpisana przez kandydata.

*Kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony internetowej http://pup.zary.sisco.info/

Powrót do poprzedniej strony